Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Szczecinie

przy Oddziale Zachodniopomorskim PTTK w Szczecinie

Adres: ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin

Telefon:  (91) 579 66 45

E-mail: rpk@szczecin.pttk.pl

Strona www: http://szczecin.pttk.pl

Kierownik: p/o Janusz Zbiorczyk

Udostępnianie zbiorów:

  • poniedziałek – piątek w godz. 10.00- 18.00

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski
Regionalna Pracownia Krajoznawcza Im. Wojciecha Lipniackiego

Pracownia zajmuje się:
– organizacją szkoleń kadry turystycznej (przodownicy turystyki kwalifikowanej,
przewodnicy, młodzieżowi organizatorzy turystyki);
– organizacją konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej; m.in.
eliminacji miejskich i wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodziezowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego, eliminacjami wojewódzkimi konkursów:
Poznajemy Ojcowiznę i Krasomówczego.
organizacją i udzielaniem miejsca dla prelekcji i spotkań o tematyce
zachodniopomorskiej;
– coroczną renowacją i bieżącym utrzymaniem Miejskiego Szlaku Turystycznego;
– wydawaniem pisma krajoznawczego „Wędrowiec Zachodniopomorski”.
– organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych
Pracownia posiada bogaty zbiór:
– literatury krajoznawczo-turystycznej o Pomorzu Zachodnim (przewodniki, mapy,
foldery, zdjęcia, przezrocza, wycinki prasowe, materiały z prowadzonej
inwentaryzacji krajoznawczej, dokumentacja znakowanych szlaków
turystycznych); map i przewodników o poszczególnych regionach Polski;
czasopism turystyczno-krajoznawczych (m.in.: „Poznaj swój kraj”, „Spotkania z
zabytkami”, „Jantarowe Szlaki”, „Na szlaku”, „Gazeta Górska” i in.);
Tutaj można również:
– otrzymać bieżące informacje o imprezach turystyczno-krajoznawczych,
fachową pomoc w zakresie organizacji imprez, obozów wędrownych i innych
form turystyki kwalifikowanej,
– zweryfikować odznaki turystyczne i krajoznawcze, zakupić książeczki i odznaki.

Patron
Patronem Pracowni jest Wojciech Lipniacki

Wojciech Lipniacki
2.03.1918 – 9.05.1996
Członek Honorowy PTTK, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa, autor licznych artykułów krajoznawczych, przewodników o Kniei Bukowej, dziennikarz, poeta. Długoletni przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZW PTTK, inicjator powołania w Szczecinie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
Wojciech Lipniacki był członkiem PTTK już od 1958 roku. Działał wielotorowo. Poza PTTK był działaczem Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Wielokrotnie odznaczany był przez PTTK, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Główny Komitet Turystyki oraz Radę Państwa PRL.
Wojciech Lipniacki urodził się w województwie ciechanowskim, ale swoje pierwsze kroki w turystyce stawiał w Warszawie. Już w cztery lata po wstąpieniu do PTTK, stał się znanym i wybitnym działaczem krajoznawczym Okręgu Mazowieckiego. W latach 1962-1972, był między innymi Przewodniczącym Komisji Krajoznawczej, twórcą Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i autorem inwentaryzacji krajoznawczej woj. warszawskiego. Wraz z działalnością krajoznawczą był specjalistą języka fachowego w dziedzinie sportu, turystyki i marynistyki w redakcji Słownika Języka Polskiego.
W 1973 roku przeniósł się do Szczecina, gdzie natychmiast podjął działalność krajoznawczą, stając się najpierw członkiem a następnie Przewodniczącym Komisji Krajoznawczej aż do 1985 roku. Również w tych latach został członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
Był propagatorem społecznej inwentaryzacji krajoznawczej oraz autorem wielu przewodników turystycznych, monografii z dziedziny krajoznawstwa, artykułów w prasie specjalistycznej oraz wielu innych opracowań w tym szczególnie „Elementów Teorii Krajoznawstwa” (1985-86).
Jednocześnie był organizatorem wielu imprez krajoznawczych w tym kampanii „Polska Naszych Dni” (1976-80), III Sejmiku Morskiego (1979), Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego PTTK (1982). Jako zasłużony Instruktor Krajoznawstwa był wychowawcą wielu pokoleń szczecinian, tworzących nowe kadry turystyczno – krajoznawcze. Za zasługi oraz swoją pracę krajoznawczo – turystyczną został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK (1978) przez ZG PTTK oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983 na wniosek ZG PTTK) przez Radę Państwa.