Strona Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK

W roku 2009 w ramach projektu pn. „Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej” z programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  zbudowany został komputerowy system informacyjny bibliotecznych katalogów regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK.

W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym aktualnie działa 25 regionalnych pracowni krajoznawczych przy oddziałach lub innych jednostkach PTTK. Podstawowym zadaniem regionalnych pracowni krajoznawczych jest gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów krajoznawczych z terenu działania, poradnictwo oraz popularyzacja idei krajoznawstwa. Nad działalnością RPK czuwają kierownicy Pracowni, pasjonaci turystyki społecznej i krajoznawstwa. Działalność pracowni wspierają regionoznawcy, krajoznawcy, historycy o bogatym dorobku krajoznawczym (autorzy opracowań i wydawnictw o regionie oraz działacze prowadzący kursy, wykładający w specjalistycznych szkołach średnich i wyższych). Wszystkie pracownie opieką merytoryczną obejmuje Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK i współpracują m.in. z Centralną Biblioteką PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Wiele pracowni prowadzi bogatą i różnorodną działalność wydawniczą (publikując własne periodyki, przewodniki, opracowania) i popularyzatorską (odczyty, wykłady, szkolenia, wystawy, zajęcia specjalistyczne), niektóre specjalizują się w wybranej dziedzinie (np. kolekcjonerstwo, ochrona środowiska).
We wszystkich RPK działają biblioteki, które liczą od  jednego tysiąca do około 11 tysięcy woluminów, co daje ogółem około 115 tysięcy woluminów we wszystkich pracowniach Towarzystwa. Ponadto pracownie posiadają w swych zasobach mapy, czasopisma, foldery, zdjęcia, opracowania krajoznawcze, dokumenty historyczne, opracowania multimedialne, plakaty, maszynopisy. Pracownie przyjmują i gromadzą księgozbiory krajoznawców. Bardzo często są to niezwykle cenne, czasem unikatowe publikacje dotyczące regionu.
W celu szerszego umożliwienia dostępu do księgozbiorów bibliotecznych RPK podjęto  zbudowanie interaktywnych komputerowych katalogów poprzez opracowanie i wdrożenie programu komputeryzacji regionalnych pracowni krajoznawczych Towarzystwa. Realizację projektu pn. „Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej” rozpoczęto w roku 2009 w oparciu o środki finansowe uzyskane z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Realizatorem projektu jest Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku i Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie.