Historia powstawania i działalności regionalnych pracowni krajoznawczych PTTK

Opracowanie historii poszczególnych Pracowni w wielu przypadkach napotyka na trudności, ponieważ nie wszystkie dokumenty zostały zachowane. Dorobek Pracowni to zazwyczaj działalność nie tylko jej kierownika, ale również wielu działaczy PTTK – krajoznawców, regionalistów, często osób spoza PTTK współpracujących przy wydawnictwach, włączających się w odczyty, prelekcje, seminaria itp.

Wiele, z istotnych dla minionego czasu i danego środowiska, spraw mogło umknąć przy opracowaniu historii. Apeluję więc do Czytelników, którzy mogą uzupełnić przedstawione opracowania, aby to zrobili. Uwagi do historii RPK, które nadal działają, najlepiej będzie zgłosić do tych Pracowni. Uzupełnienia do Pracowni, które już nie istnieją, proszę kierować do mnie.

Z góry serdecznie dziękuję za życzliwe i udokumentowane uwagi i uzupełnienia.

Anna Becker-Kulińska

Koordynator ds. historii RPK PTTK

Regionalizm on-line. Rozwój potencjału regionalnej pracowni krajoznawczej

Budowa strony internetowej finansowana ze środków
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich